Правила на играта “Спечели с Amia”

Официални правила за провеждане на онлайн играта “Спечели с Amia”.

  1. Период: От 10.01.2023 до 25.01.2023 г.
  2. Организатор:  “МОДЕРА ГРУП” ЕООД  дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с BG206636861
  3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока. В томболата за разпределяне на наградата могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградата нямат право да участват служители на  “МОДЕРА ГРУП” ЕООД и на свързани компании, както и членове на техните семейства, включително и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
  4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страниците на Amia във Facebook и Instagram, която ще бъде публикувана на 10.01.2023 г.

Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и харесат/последват профилa на Аmia в Instagram и се регистрират успешно във формата на лендинг страницата, намираща се на сайта на компанията https://azzira.eu/giveaway/

За валидни регистрации в играта ще се броят тези, които са спазили изискването на играта в посочения срок на действие на играта и не съдържат вулгарно, нецензурно, насилствено и друго несъответстващо на марката и правилата на компанията съдържание.

5. Наградите: 

1 бр. шапка от кашмир в цвят по избор. Наградата ще бъде присъдена чрез томболен принцип на общо 1 печеливш между всички участници в играта, отговарящи на горепосочените правила за участие в играта.

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите:

Печелившите участници се определят с томбола на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на правилата за участие в играта.

Томболата ще се тегли на 25.01.2023 г., като вследствие от нея на фен страниците на Аmia – ще бъдe обявен победителят.

Победителят се задължава в срок до 5 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с Организатора на посочените контакти:

Бутик : гр. Пловдив
ул. Найден Геров 17

 shop@azzira.eu

 +359 885 588 200

За да получи наградата си, победителят се съгласява да предостави на Организатора следните данни: Три имена; Адрес за доставка; Телефон за връзка. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 5 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ телефонен номер.

Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

7. Допустимост:

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.

· Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.

· Са служители на Организатора или свързани компании

8. Ограничения на отговорността:

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на Facebook платформата; форсмажорни обстоятелства и други подобни.

Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

9. Други условия:

Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница на играта. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни за това причини. С участието си в Играта и приемането на настоящите Официални правила за провеждането ѝ, участникът се счита информиран, че данните или част от данните, които предоставя, са лични данни и попадат под специалната защита на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Участникът декларира, че предоставя доброволно тези данни, за целите на Играта и е съгласен Организаторът “МОДЕРА ГРУП” ЕООД  да ги обработва, вкл. чрез предоставянето им на трети лица – подизпълнители и/или консултанти. Участникът декларира съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг по смисъла на чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и се счита информиран за възможността да оттегли настоящото си съгласие по всяко време, с изпращане на писмено заявление в този смисъл до седалището на “МОДЕРА ГРУП” ЕООД . Победителят в играта се съгласява да участва в последващи за играта рекламни активности, като Организатора си запазва правото да използват имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне. С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Организатора правото да публикува имената на спечелилия във Facebook и Instagram страницата на Амиа, както и на официалния уебсайт на компанията. Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.